Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení. Nastavení můžete změnit v prohlížeči.

Na zboží zakoupené přes kamenný obchod ELEKTRO BOUZ poskytujeme tyto KOMFORTNÍ služby NAŠIMI DVĚMA PRACOVNÍKY:


doprava, zapojení, donesení až na místo určení a instalace zboží naší dopravou ELEKTRO BOUZ , Na kopečku 24, 379 01 Třeboň v okolí provozovny cca 35km (v PO-PÁ v pracovní době od 8:00-17:30 hodin a v SOBOTU od 8:00-12:00).

Cena dopravy a sužeb k tomu spojené tzn. (odnesení zboží až na místo určení, zapojení-instalace výrobku a odvoz starého elektrospotřebiče) jsou ZDARMA pouze při zakoupení zboží v naší prodejně ELEKTRO BOUZ (NIKOLIV OBJEDNANÉ PŘES E-SHOP elektrotrebon.cz) a POUZE na zboží označeném DOPRAVA ZDARMA. Na akční a letákové zboží NENÍ doprava a instalace ZDARMA.

ZBOŽÍ SKLADEM
Zboží označené "SKLADEM" (skladem na prodejně nebo u dodavatele) značí, že zboží je k dispozici na skladě prodejny nebo u našich dodavatelů. Tento údaj nese pouze ilustrativní charakter, jelikož stavy skladů se neustále mění. Aktuální stav je vždy potvrzen našimi pracovníky e-mailem či telefonicky. Vaší objednávku potvrzuje automatický systém. Neznamená to, že je zboží opravdu skladem. V případě, že Vámi objednané zboží se nachází na skladě naších dodavatelů, doba dodání může trvat 2-14 dnů a i déle podle skladových zásob výrobce.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1 999 Kč
skladem ANO
naše cena 6 299 Kč
skladem ANO
naše cena 1 199 Kč
skladem ANO

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

 
skladem ANO
naše cena 2 995 Kč
skladem ANO

KONTAKTY

Elektro Bouz
Na Kopečku 24
379 01 Třeboň
tel: +420 720 280 220, 604 820 930
elektro(a)bouz.cz
Otevírací doba PO-PÁ 8:00-17:30,SO 8:00-12:00 hod.

OBCHODNÍ PODMÍNKY » REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení
1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Jaroslav Bouz, ELEKTRO BOUZ, se sídlem Na Kopečku 730, 379 01 Třeboň, IČO 69556580, DIČ CZ7606261421 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží
Kupujícím, který není spotřebitelem
1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.
3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

C. Záruční podmínky
1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo odstoupit od kupní smlouvy

Smluvní záruka:
Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě.

D. Vyřízení reklamace
1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, si zboží kupující (spotřebitel) reklamuje sám přímo v autorizovaných servisech. Náklady spojené s vyřízením reklamace si spotřebitel hradí sám. Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající.
2. Reklamaci lze také uplatnit v provozovně prodávajícího na adrese Jaroslav Bouz, ELEKTRO BOUZ, Na Kopečku 24, 379 01 Třeboň. Uplatněním reklamace přímo v autorizovaném servisu zákazník značně urychlí vyřízení reklamace.
3. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu. Není–li schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
5. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.
6. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
7. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
8. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

E. Rozsah záruky
1. Záruka zaniká v následujících případech:

  • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

2. Záruka se nevztahuje na:

  • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
  • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
  • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

F. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem.Jedná se o zboží nepoškozené a v původním originálním obalu bez známek jakéhokoliv poškození.Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14ti dnů od převzetí věci doporučujeme dodržet dále uvedený postup:
1. Zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.
2. Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu Jaroslav Bouz, ELEKTRO BOUZ, Na Kopečku 24, 379 01 Třeboň a to tak, že zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené,nesmí být používané,musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi.
3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
4. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí věci.

G. Závěrečná ustanovení
Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. 

H. Dodatek
U všech dodaných výrobků naleznete veškerou dokumentaci, která k němu náleží. Jedná se především o záruční list, návod v českém jazyce, daňový doklad a seznam servisních středisek. Záruční listy jsou potvrzovány našimi řidiči při převzetí zboží. V některých případech je možné, že záruční list potvrzen není (např. zboží zaslané obchodním balíkem České pošty, našimi smluvními dopravci PPL-DHL,DPD,TOP TRANS,GEIS), potom stačí tento záruční list zaslat na naší adresu Jaroslav Bouz, ELEKTRO BOUZ, Na Kopečku 24, 379 01 Třeboň, kde jej potvrdíme a zašleme zpět. Veškeré dokumenty zasílejte nejlépe doporučeně, aby bylo zajištěno, že dojdou v pořádku. Pokud by nastal případ, že Vám návod schází, kontaktujte nás na tel. 720 280 220, 604 820 930  a nebo na naší e-mailovou adrese elektro@bouz.cz

Potřebujete-li uplatnit záruční opravu, obracejte se prosím přímo na autorizovaná servisní střediska a nebo na adresu Jaroslav Bouz, ELEKTRO BOUZ, Na Kopečku 24, 379 01 Třeboň, tel.: 720 280 220, 604 820 930, kde jsme připraveni Vám poradit jak nejlépe postupovat.

UPOZORNĚNÍ: U většiny výrobků jsou záruční listy a daňový doklad nalepeny na obalu výrobku. Než  výrobek vybalíte, přesvěčte se zda na obalu nejsou tyto doklady, aby nedošlo k jejich ztrátě. Jedná se o většinu výrobků sortimentu elektro.